hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

PRACHATICE

Zálezly - phillipsit
Prachatice
- pokusy o dolování již r. 1521. Na starých haldách grafitické ruly. Výskyt albitu, amfibol v dioritu, tvoří stébla až 2 cm. Kyanit v granulitu u Lusthausu, hojný na Šibeničním vrchu, epidot v amfibolitech. Galenit s pyritem ve starých dolech. Tuha v rule. Granát v amfibolitech na cestě z Prachatic do Husince. Chalkopyrit v křemenné žíle a v růžové žule. Chlorit tvoří pravidelné šestiboké sloupce. Chromit, křemen v krásných X, mastek na Šibeničním vrchu, pennin tvoří šestiboké tabulky v granitu, kalcit, limonit, vápenec. Pyrit byl dobýván jako zlatonosná ruda. Hadec na více místech v okolí. Turmalín v rule v lomu u Holého vrchu mezi V. a M. Borem. Vápenec dobýván v lomu. Zlato bylo dobýváno a rýžováno na přítocích Volyňky, na úpatí Boubína, a na Helmbachu.
Albrechtovice u Kříšťanovic
- jjz. od Prachatic, vápenec v loži mezi Albrechtovicemi a Libínským Sedlem. Též bylo v okolí na několika místech rýžováno i dolováno zlato.
Arnoštka
- již. od Vimperka, v arnošt. potoku rýžováno zlato.
Babice
- jv. od Netolic, křemen z pegmat. žíly. Naleziště prostředně velikých omletých vltavínů, jejichž skulptace jest transportem setřena. Mají žlutozelenou barvu.
Běleč -
ssv, od Prachatic, při cestě do Hracholusk vrch Kozlov, složením granit s turmalínem a amfibolickým pegmatitem. Allanit v X až 3 mm velkých, černých, smolně lesklých. Granát z granulitů. Chondrodit, kalcit, mastek, růžová zrnka rhodonitu v bílém vápenci. Titanit až v 6 mm X nebo v zrnech, turmalín v granulitu na Babí.
Bohumilice
- u Vimperka ssv., v okolí výskyt krystalického vápence. Meteorické železo tzv. "bohumilické".
Borová
- sev. od Chvalšin, serpentin u Dobročkova.
Boubín nad Vimperkem
- v rulách na úpatí krystalický vápenec, též zlato bylo dolováno z rul Boubína a rýžováno až k Blanici a Volyňce.
Branišov
- sz. od Vimperka, v rule na skále "Baba" granáty, v okolí vápenec.
Březovík
- sz. od Chvalšin, rula velmi bohatá granáty na tzv. Kogelholzu. Turmalín v granulitu u Březovíka a Třebovic.
Budkov
- sz. od Vimperka, místy se vyskytuje krystalický vápenec.
Cudrovice
- s. od Volar, největší vápencové lomy naproti hradu Husa na levém břehu Blanice pod Záblatím, v lomech i krystalovaný vápenec.
Čábuze
- sz. od Vimperka, vápencové lomy od Čábuz u Mladíkova, na potoce četná rýžoviště zlata s uchovanými rýžovnickými kopečky.
Čkyně
- ssv. od Vimperka, biotit, muskovit, křemen v X, pseudofit, tuha v rule, vápenec s bílou slídou. Též bylo rýžováno zlato.
Dolany
- ssv. od Vimperka, krystalický vápenec v několika výskytech, živec dobýván mezi Dolany a Nespicemi.
Doubrava
- jz. od Netolíc, z. od Hrbova, výskyt granátu v rule dosti hojný. V křemenné žíle asbolan, kobaltová čerň, limonit byl těžen ve tvaru hlíz se sferosideritem, magnetit, staurolit ve fylitu s turmalínem, též granát.
Dvory
- sz. u Prachatic, krystalický vápenec tvoří lože na Blanici nedaleko Dvorů a Podedvorského mlýna mezi Husincem a Záblatím.
Libínské Sedlo
- jižně od Prachatic, více lomů na zrnitý vápenec mezi Libínským Sedlem a Albrechtovicemi.
Dlouhá Hora
- ssz. od Lhenic, j. od Netolic, zrnitý vápenec.
Šumavské Hoštice
- vjv. od Vimperka, zsz. od Prachatic, zlato bylo rýžováno na přítoku Aubachu.
Hrbov
- jjz. od Netolíc, dosti bohaté naleziště omletých i uchovalých vltavínů žlutozelené barvy, které se nalézají na několika polích v okolí vsi Hrbova.
Hřebeny
- jv. u Zdíkova; sz. od Vimperka, okrový limonit v síle až 2 dm, vápenec dolomitický s křemenem, pyritem a granátem.
Husa
- hrad ssv od Volar, krystalický kalcit v lomech proti hradu u Cudrovic na levém břehu Blanice, též mezi Záblatím a Volary.
Husinec
- ssz. od Prachatic; velká růžová zrna granátu v cordieritickosillimanitové rule, vápenec v lomu, zlato rýžováno na více, asi osmi místech v okolí.
Dolní Chrášťany
- jižně od Netolic, kyanit hojný v granulitech na Steinbergu, tuha tvoří lože, turmalín sloupcovítý v žulách. V okolí Dolních Chrášťan na polích pěkné naleziště uchovalých i otřelých vltavínů barvy žlutozelené. Velikost různá, patří sem též nálezy ojedinělé velikosti o průměru až 8 cm ve tvaru disků.
Horní Chrášťany
- jižně od Netolic, rovněž pěkné naleziště vltavínů jako na nalezišti předcházejícím.
Chroboly
- jv. od Prachatic, v rule výskyt hnědočervených kalných granátů.
Chvalovice
- jjv, od Netolic, vých. od Prachatic, nové ložisko šupinaté tuhy v činnosti od r. 1889. Opál obecný i mléčný v pěkných bochníčkovitých tvarech velikosti pěstě, často s koncentrickou kresbou rytmického srážení. Krystalický vápenec.
Jaroškov
- ssz. od Zdíkova, sz, od Vimperka, lom na zrnitý bílý a šedý vápenec.
Jelemek
- jv. od Prachatic, velký pruh bílého křemene.
Kamýk
- sz. od Záblatí, zjz. od Prachatic, tuha místy tvoří v rule pruhy.
Krejčovice
- jz. od Prachatic, bývalé daly na stříbro, galenit, sfalerit, pyrit, pyrargyrit, železná slída, křemen a vápenec jsou průvodci rud. Zlato bylo rýžováno nad Záblatím na Blanici.
Kříštanov
- vých. od Volar, v blízkém lomu prochází dioritová žíla s obsahem amfibolu, apatitu, biotitu, oligoklasů. V granulitu jest drobnozrnný kyanit a granát. Poblíže prochází pruh serpentinu.
Kubova Huť
- j. od Boubína, kaolin u lesovny Kübern, jv. od Vimperka směrem k Zátoni.
Lčovice
- dř. Elčovice, jjz. od Volyně, v rozsedlinách hadců steatit ve značně velikých útvarech bývá provázen hlízami magnezitu, opálu a pazourku. Na puklinách krystalického vápence úzké desky olivově zeleného pseudofitu.
Lenora
- j. od Vimperka, ssz. od Volar, větší pruhy křemene lámaného pro sklárny, velké rýžoviště zlata z dávných dob.
Lhenice
- vjv. od Prachatic, výskyt granátů v křemeni na hřebenu Lhenické hory od Gaissteinu až ke Dlouhé hoře. Dosti bohaté naleziště vltavínů velikosti až vlašského ořechu s pěknou hlubokou skulptací na různých tvarech, hlavně na diskovitých a rotačních elipsoidech. Barva vltavínů jest tmavě žlutozelená a většinou jsou lakového lesku. Otřelé, bez lesku, mají porušenou skulptaci.
Bělečská Lhota
- již. od Bělče; ssv. od Prachatic, albit X v křemenné žíle, tuha v rule, granát a turmalín v granulitu na "Babí". Turmalín též v pegmatitech. Ve Schwarzbergu byl dolován pyrit.
Masákova Lhota
- z. od Zdíkova, sz. od Vimperka, tuha v šedočerných hlízách, znečistěná hlínou.
Ptákova Lhota
- jv. od Vacova, zjz. od Volyně, krystalický vápenec.
Solná Lhota
- jjz. od Vimperka, v okolí rýžováno zlato.
Ratiborova Lhotka
- jz. od Netolic, naleziště pěkných neporušených i omletých vltavínů s bohatou skulptací. Barva vltavínů jest rezedová až trávově zelená.  
Lužice
- již. od Netolic; serpentin u rybníčka. Menší lože otřelých, trávově a žlutavě zelených vltavínů se setřelou skulptací.
Malovice
- ssv. od Netolic rutil ( nigrin ) v potocích, krystalický vápenec ve dvou výskytech. Výskyt lignitu.
Malovičky
- SSV, od Netolic. Mezi Malovicemi a Malovičkami velmi pěkné naleziště vltavínů. Jsou jednak značně veliké, až jako velké vlašské ořechy, jednak menší, tvaru rotačních elipsoidů a kapek s uchovanou i setřelou skulptací, ale jsou velmi bledé, mnohdy jen slabě nazelenalé a vykazují hojně negativních otisků po velikých plynových bublinách, které po roztržení tvarů se uchovaly a svědčí tak o značném nahromadění plynů ve vltavínové sklovině, jednak ukazují vnitřní bublinatost a povrchovou původní skulptaci.
Milešice
- dř. Milejšice, zjz, od Prachatic, zlato bylo rýžováno na Schlagbachu.
Mladíkov
- ssv. od Zdíkova, ssz. od Vimperka, oslnivě bílý krystalický vápenec.
Podedvorský Mlýn
- sz. od Prachatic, jv. od Dvorů, vápenec tvoří lože.
Modlenice
- sev. od Vimperka, krystalický vápenec lámán v několika lomech.
Nebahovy
- v. od Prachatic, tuha, chalcedon tvoří výplň u Šandova mlýna. Křemen v krásných X v Schalavawaldu, sv. od Nebahov. V žulách místy stéblovitý turmalín.
Nespice
- ssz. od Vimperka, jz. od Volyně, živec byl dobýván na třech místech mezi Nespicemi a Dolany.
Netolice
- vsv. od Prachatic, na kraji lesa k Babicům v pegmatitu lístky biotitu, tuha u Chvalovic. Pěkné drúzy křemene s trapez. ploškami. Muskovit ve velkých lupenech v pegmatitech, tamtéž X živce. Vápenec a hadec tvoří žíly, prostupující na kontaktech. U rybníka "Podroužku" slabší naleziště zelených vltavínů s otřelou skulptací.
Nicov
- vjv. od Kašperských Hor, sz. od Zdíkova, krystalický vápenec mezi Nicovem a Milovem a mezi Nicovem a Studencem.
Onšovice
- sev. od Vimperka, záp. od Čkyně, lomy na krystalický vápenec u Volyňky.
Ostrov
- sev. od Prachatic amfibol v černých kusech. Granát ve značně velikých kusech, až jako malá pěst, v masívních amfibolitech.
Ovesné
- jjv. od Prachatic, sz. od Chvalšin, výskyt hadce mezi Ovesným a Tisovkou a mezi Ovesným a Neubergem.
Knížecí Pláně
- záp. od Vimperka, výskyt grafitu, ale nepatrné množství. Granát ve velmi pěkných X s hladkými plochami, velikosti hrachu, červenohnědé barvy v rule směrem na Kvildu. Kaolin tvoří zelené pecky v mastkovité hmotě v podloží křemenné žíly. Křemen bývá čistě bílý s přechody až do černa. Rýžovní haldy po zlatě od Velhartic na Pláně.
Pravětín
- jv. od Vimperka, zlato bylo rýžováno na Pravětínském potoku.
Přečín
- sv. od Vacova, ssz. od Vimperka, zjz. od Volyně, oslnivě bílý vápenec v lomu u Kvark, v Doubravici u Přečínského potoka. Zlato rýžováno na Přečínském potoce.
Příslop
- vsv. od Záhoří, jv. od Prachatic, krystalický vápenec tvoří malé lože.
Putkov
- ssz. od Vimperka, krystalický vápenec na potoku Sputka.
Rohanov
- jjv. od Prachatic, výskyt granátu v rule.
Rovence
- jižně od Ktiše, sz. od Chvalšin, krystalický vápenec.
Sedlovice
- sz. od Němčic, jv. ed Netolic, pod miocénem zjištěna vrty tuha.
Setěchovice
- jjv. od Volyně, krystalický vápenec se stříbrobílou slídou na pravém břehu Volyňky.
Schwarzenberg
- jz. od Petrova Dolu, jz. od Netolic, bylo zde dolováno zlato, a to ze zlatonosného pyritu.
Skříněřov
- jjz. od Prachatic, granát v rule, hadec táhne se v pruhu od Zbytin.
Smědeček
- ssz. od Chvalšin, ssv. od Smědeče, turmalín v žule.
Horní Sněžná
- vj. od Volar, jjz. od Prachatic, hnědý titanit místy dosti hojný v žule u Liščí louky.
Spůle
- ssv. od Vimperka, lomy na vápenec mezi Spůlí a Dolany. Rýže na potoku vlévajícím se pod Čábuzemi do Spůlky.
Stachy
- sz. od Vímperka, vápencový lom u jaroškova, sev. od Stach.
Stožec
- jz. od Volar, křemen na úpatí hory láme se pro sklárny, podobně vápenec na sev. úpatí proti Dobré.
Stráž
- vjv. od Prachatic, záp. od Lhenic, granát hojný v rulových balvanech na jižním úbočí vrchu.
Strážný
- ( Kunžvart ), záp. od Volar, biotit s přechody do muskovitu v granitu, křemen v kulatých zrnech až jako vlašský ořech, pěkně modrý jako cordierit na cestě z Vimperka do Strážného, dva a půl kilometru od Strážného mezi Řasnicí a Hliništěm v balvanech, též v řečišti kunžvartského potoka. Ortoklas až 3 cm X mění se v kaolin. Turmalín v žule Schillerbergu.
Sudslavice
- ssv. od Vimperka, velká lože vápence obsahují azbest, flogopit, galenit. Biotit je v hrubozrnném pegmatítu, chondrodit se mění v hadec, též vzácně výskyt chryzoberylu v aplitu. Ofikalcit z Opolence. Pikrolit, pseudofit, hadec a sfalerit ve vápenci. Turmalín v aplitické žíle proti Opolenci. Vápenec tvoří lože a je v lomech lámán (občas pruhované krápníky). Také je známa větší jeskyně.
Šebestov
- vjv. od Kašperských Hor, krystalický vápenec tvoří lože a je dobýván v lomu.
Švihov
- u Drslavic, zsz. od Prachatic, zjz. od Husince, zpráva z r. 1593 o dolování stříbra, ještě v létech 1870 bylo stříbro hojně nalézáno, ale důl zanikl nedostatkem horníků.
Těšovice
- ssv. od Prachatic, zlato rýžováno v Blanici od Těšovic ke Strunkovicům, též v širokém údolí Blanice po levém břehu mezi Husincem a Těšovicemi.
Tisovka
- sz. od Chvalšin, zjz, od Ktiše, pruh hadce.
Třebanice
- u Lhenic, jz. od Netolic, vých. od Prachatic, granát hojný v rule mezi Třebanicemi a Žitnou. Na polích v okolí Třebaníc velmi krásné nálezy vltavínů trávově zelených s uchovalou skulptací. Tvary jsou většinou rotační elipsoidy s hlubokou vrásněnou skulptací. Otřelé tvary tvoří valounky s náznakem skulptace. Naleziště není bohaté, ale má krásné kusy a patří k nejzápadnějším českým nalezištím.
Tvrzice
- jv. od Volyně, krystalický vápenec tvoří lože.
Úbislav
- sev. od Stachů vjv. od Kašperských Hor, tuha a krystalický vápenec se stříbrobílou slídou vých. od Úbislavi.
Újezdec
- jjv. od Lhenic, již. od Netolic, hadec mezi Újezdcem a Vodicí na pravém břehu.
Vícemily
- vých. od Vimperka, krystalický vápenec s jeskyní na pr. břehu Volyňky vých. od Vícemil.
Vimperk
- jv. od Kašperských Hor, amfibol, tuha byla dolována pod Hrabicemi v rule. Kaolin u Kubernské myslivny, jv. od Vimperka v loži 2 m mocném. Křemen tvoří balvany na cestě mezi Vimperkem a Strážným ( Kunžvart) mezi Plumperkem a Hliništěm, v potoku Krašovském oblá zrna velikosti vlašského ořechu šedobílá a pěkně namodralá jako cordierit. Živec v X bílých, zvětráním červených v řečišti Kraš. potoka. Pazourek, hadec ve vápencovém lomu. Vápenec tvoří více loží v okolí, na trhlinách manganové dendrity. Zlato rýžováno na četných místech ( asi šesti ) na přítocích Volyňky i v ní samé.
Vitějovice
- sv. od Prachatic, kyanit v granulitu, chlorit a pazourek v hadci, turmalín v aplitu na levém břehu potoka u obce.
Vnarovy
- sev. od Vimperka, vápenec tvoří lože a je lámán v lomu.
Vodice
- již. od Netolic, enstatit v hadci, též chryzotil tvoří žilky v hadci. Na okolních polích výskyt omletých, někdy málo uchovalých vltavínů, žlutozelené barvy.
Volary
- jz. od Prachatic, krystalický vápenec u Naskova dvora a na Brixberku, kde se láme v několika lomech. Zlato se rýžovalo na Zlatém potoku, který pramení na Zlaté hoře u Volar a ústí do Blanice mezi Strunkovicemi a Bavorovem. Živec v krystalech na Tussetbergu.
Černý Vrch
- u Prachatic, křemenná žíla s drúzami X sahá až k Černému vrchu, kde bylo kutáno na stříbro, ale nalezl se jen pyrit.
Výrovčice
- sev, od Prachatic, jv. od Husince, kusový sklípkatý křemen, turmalín tvoří ohnuté sloupce zarostlé do křemenu.
Výškovice
- sev. od Vimperka, větší lomy na krystalický vápenec mezi Výškovicemi a Dolany. Ve vápenci černý zrnitý pleonast a pruhy hadce.
Záblatí
- zjz. od Prachatic u paty Boubína, bývalé doly na stříbro mezi Záblatím a Krejčovicemi, též na olovo. Zlato bylo dolováno směrem na Velhartice. Rýžoviště se táhnau při Blanici a potocích přes Husinec, dále při ústí Aubachu, Pfarrbachu, Schwellbachu, Schneiderbachu. Záblatí se pokládá za zdroj zlata na Prachaticku. Rýžovalo se již za Jana Lucemburského. Kaolin tvoří v hloubce 1,5-2mlože a jest dosti čistý. Limonit tvoří hnízda, tremolit, vápenec je hrubozrnný šedobílý, jest lámán v několika lomech pod Záblatím. Obsahuje muskovit, mastek, amfibol, žlutohnědé granáty. Hlavní lože je v údolí Blanice mezi Husincem a Záblatím.
Zábrdí
- jz. od Husince, zsz. od Prachatic, vápenec ve dvou výskytech na levém břehu Blanice jest bílý, krystalický.
Zátoň
- sv. od Horní Vltavice, sev. od Lenory, kaolin v mocném loži kopán u myslivny Kubern mezi Záblatím a Zátoní. Zlato bylo rýžováno v Kapellenbachu na úpatí Boubína a Ždánova. Rýže se táhnou mezi Zátoní a Vimperkem, po Schwellenbachu, Schneiderhausbachu a tvoří nejbohatší rýžoviště.
Zbytiny
- jjz, od Prachatic, sv. od Volar, výskyt opálu v hadci. Hadec tvoří pruh ke Skříněřovu.
Zdíkov
- sz. od Vimperka, dolomit v X ve vápenci na Hřebenech, tuha v rule tvoří železově černé hlízy, též jemnozrnná, drobivá. Menší lože, rovněž méně vydatné, na vršku Novotného, u Hadravy. Křemen celistvý, šedobílý tvoří žíly a vložky. Limonit tvoří 15-20 cm vrstvu v nadloží. vápence. Vápenec krystalický, bílý, šedý, modrošedý a černý jest lámán v několika lomech.
Zdíkovec
- dř. Malý Zdíkovec, sz. od Vimperka, vložka krystalického vápence.
Ztracená
  - na Vimpersku, vápenec tvoří pruhy a lože, některá otevřena v lomy.
Želnava
- sz. od Horní Plané, v žulách zarostlé X ortoklasu a oligaklasu.
Žírec
- sz. od Vimperka, vých. od Zdíkova, vápenec ve velkém Harvaříkově lomu, sev. od Žírce.
Žitná
- zjz. od Netolic, granát v rule mezi Žitnou a Třebánicemi. V oboře u Žitné velmi pěkné naleziště krásných jasně zelených vltavínů s uchovanou skulptací, lakovým leskem. Místy jsou vltavíny transpartem otřelé, se šedivým povlakem.
Vlachovo
Březí - sz. od Prachatic, místy vyskytuje se pěkný krystalický vápenec blíže rybníka u cesty do Strunkovic.
Dub
- sv. od VIachova Březí, turmalín v křemeni na vrchu "Hrabčice°, vápenec celistvý, tmavošedý, žíhaný v lomu Babě, též na vrchu "Spálený".
Ktiš
u Chrobol - sz. od Chvalšin, granát hojně zrnitý v rule, chondrodit zarostlý do vápence ve velikých medově žlutých zrnech.