hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

<<

PELHŘIMOV

Humpolec - andalusit - Andalusitové naleziště se nachází blízko hraku Orlík, kde byl v minulosti proveden průzkumný odstřel.
Anna Svatá
- z. od Černovic u Tábora, v okolí tuha směrem k Vlčevsi.
Babín
- velmi stará rýžoviště na zlato.
Benátky
- již. od Pelhřimova, místy růžový čerstvý andalusit v žilách, někdy i průhledný.
Bezděčín
- jz. u Pacova, kyanit v bleděmodrých stéblech v křemenné žilce za vsí (jz.), serpentin z amfibolitů, vápenec (lom).
Bítětice
- sz. od Pelhřimova, granáty s kelyfitickou slupkou, uložení v amfibolitu na cestě k Čakovicům. V rulách se objevuje sillimanit.
Bor u Dražic
- les jjv. od Dražic zsz. od Tábora. Byl nalezen albit v bílých a nazelenalých zrnech v pegmatitu s mikroklinem nebo narostlý na orthoklasu.
Branišov
- v. od Pelhřimova, na starých obvalech u Křemešníka argentit, hojný arzenopyrit s křemenem, který jest jím silně impregnován, dále pyrít a žlutý štěpný dolomit ze žilovin.
Nová Cerekev
- jz. od Pelhřimova, krásný vláknitý fibrolit hojně na polích, stébelnatý turmalín z žuly nad "Mlýny", rýžoviště zlata při potůčku od Zlátenky.
Cetoraz
- jz. od Pacova, velké lupeny muskovitu v lomu sv. od Cetoraze.
Čakovice
- sz. od Pelhřimova v amfibolitech granáty s kelyfickou slupkou, turmalín v agregátech stébelnatých až jehlicovitých na západním svahu cesty z Čakovic do Chodče.
Částkovice
- jz. od Pelhřimova, živec s písmenkovitě prorůstajícím křemenem mezi Částkovicemi a Hejlovem.
Čejkov
- jv. od Pelhřimova, bývalé doly na stříbra, na obvalech zbytky arzenopyritu, chalkopyritu, sfaleritu, galenitu. Ametyst v drúze s pěknými krystaly.
Černov
- jjv. od Pelhřimova, bývalé doly na stříbro, z nerostů se vyskytovaly arzenopyrit, pyrit, křemen, vápenec, sfalerit.
Černovice u Tábora
- sz. od Kamenice n. Lipou, zajímavé fosfátové ložisko s různými nerosty. jasně zelený fuchsit v tuhovitém křemenci, granát v krystalech až 4 cm, ale obyčejně jako menší hrách, barvy višňové do fialova, též bledě růžový a ohnivě červený ( lom na Hatích ). Dále halloysit, kaolinit, křemen, rutil. Tuha byla dříve dobývána v čočkovitých útvarech značně čistá u silnice pod Stříteží. Též se rýžovalo v těchto místech zlato. Nejzajímavější jsou však nálezy azurově modrého (do zelenava) wavellitu, který tvoří kuličky až i přes 1 cm v průměru, bradavičnatého povrchu a zřídka lesklé.
Červená Řečice
- Na polích okolo obce možno po delším hledání najít kousky křišťálu, vyjímečně i krystalické; stébelnatý skoryl zarostlý v hornině; řidší záhněda bývá velmi zřídka čistá, obvykle je přimísená v křišťálu
Čížkov
- záp. od Pelhřimova, výskyt vápence z erlánů mezi Čížkovem a Stanovicemi v polích.
Dehtáře
- sv. od Pelhřimova, turmalín v žule v lese mezi Dehtářemi a Utěchovicemi.
Dobešov
- j. od Černovic u Tábora, tuha v obci i na polích.
Sudkův Důl
- ssz. od Černovic u Tábora, dolomitický vápenec mezi Jósafatem a Sudkovým Dolem.
- jižně od Pacova, výskyt tremolitu na puklinách peridotitu.
Hodějovice
- ssz. od Pelhřimova, kutáno na stříbro, pyrit v křemenné žíle v krychlích.
Hojovice
- jjz. od Černovic u Tábora, grafit v křemenci, stará rýžoviště zlata po vodě mezi Hojovicemi a Psárovem.
Hory u Putimova
- jv. od Pelhřimova, andalusit, červená a růžová zrna v žule, argentit býval hojný v dolech, cordierit proměněný v pyrit, dumortierit, blankytná nebo broskvová zrna, galenit, chalkopyrit, pyrhotin kusový, rovněž sfalerit, tetraedrit.
Hořepník
- u Pacova, sz., krystalový křemen z křemenných rul při cestě z Hořepníku do Rovné.
Hůrky u Putimova
- dumortierit (Kratochvíl), andalusit (Vlastívědný sborník českého jihovýchodu).
Chrástov
- jv. od Pelhřimova, bývalé doly na stříbro od r. 1795.
Chválov
- vých. od Pelhřimova, křemenná žíla, s ametysty, s fialovým kazivcem na bílém a citrónově žlutém křemeny. Hematit pomíšený SiO2, chalcedon tvoří modravě bílé kůry, též na opálu, který bývá voskově žlutý a červenohnědý. Pinit a turmalín v agregátech i celistvý.
Chvojnov
- sv. od Pelhřimova, fibrolit ve tvaru vláken a žlutobílých stébel na Pavlíčkově vrchu.
Jankov
- u Pelhřimova, vjv., bývalé doly na stříbro.
Josafat
- dvůr jjv. od Pořína, jz. od Pacova, trávově zeleně kusy epidotu, idokras v tamních erlanech. Dolomitický vápenec mezi Jasafatem a Sudkovým Dolem. Aktinolit tvoří akt. břidlici u dvora.
Kamenice nad Lipou
- jjz. od Pelhřimova, na Zámeckém vrchu pod Melíškem byly kutány stříbrné rudy, v okolí dobýván limonit, velké kusy hlízovitého pyritu, v žulách byl nalezen turmalín, apatit a pyrhotin.
Kateřinky
- s. od Pacova, vjv. od Lukavce, bylo rýžováno zlato u Dolské myslivny.
Kámen
- u Pacova, jjv., pod hradem z amfibolitu vzniklý azbest, serpentin, tremolit světle zelený sloupcovitý nebo vláknitý, v okolí hnízda vápenců.
Kojčice
- ssv. od Pelhřimova, cordierit v X až 1 cm velkých a dokonale zpinitizovaný mezi Služátkami a můstkem na silnici ke Kojčicům
Korce
- myslivna pod Křemešníkem, vjv. od Pelhřimova, zbytky dolů na stříbro, velké kusy čistého pyrhotinu.
Krasíkovice
- sev. od Pelhřimova, biotit v krystalech 2X4 cm na hranici žuly a ruly v okresním lomu, tamtéž kusový fialový kazivec. Granát jest uložen v amfibolitové vložce. V rulách velké X X ortoklasu.
Křeč
- sz. od Černovic u Tábora, lom na vápenec.
Křemešník
- vjv. od Pelhřimova, pod myslivnou, "V Korcích° šachty po bývalém dalování na stříbro. Argentit na haldách mezi Branišovem a Křemešníkem. Arzenopyrit ve stříbrobílých X, dolomit, též dumortierit na obvalech.
Leskovice
- jv. od Pacova, výskyt rutilu v křemenné žilce v žule na silnici k Moravči. Turmalín ve stéblech zarůstá do křemene. Zlato bylo rýžováno na potůčku od zastávky k Moravčí.
Lešov
- jv. od Pelhřimova, bývalé hornické práce v okolí. Na stráních větší kusy modrého cordieritu.
Vysoká Lhota
- jjv. od Pacova, krystalický vápenec dobýván v lomu.
Lhotky
- již. od Pelhřimova, výskyt granátů v muskovitické žule u sil u Balkova mlýna.
Lipice
- u Pelhřimova, sv., jehlicovitý turmalín, zrnitý v rule a živcích.
Lukavec
- u Pacova na několika místech na severu bylo rýžováno zlato.
Markvarec
- jjz. od Nové Cerekve, jz. od Pelhřimova, zlato bylo rýžováno pod Markvarcem na potůčku tekoucím k jihu.
Martinický potok
- u Lukavce, sev. od Pacova, byly dolovány zlaté rudy a též rýžováno zlato, čemuž nasvědčuje i to, že horní tok potoka se nazývá "Zlatý potok".
Mašovice
- sev. od Chýnova, vsv. od Tábora, byla dobývána železná ruda.
Milotice
- ssv. od Pelhřimova, výskyt turmalínu v žilách mezi Miloticemi a Vadčicemi.
Bečanův Mlýn
- vých. od Pacova, zsz. od Pelhřimova, zlato bylo dolováno i rýžováno.
Mlýny
- jz. od Černovic, turmalín v pěkných X na polích ze zvětralých pegmatitů.
Panské Mlýny
- již. od Černovic, tuha v okolí.
Moraveč
- zjz. od Pelhřimova, jv. od Pacova, rutil v drobných krystalech, vápenec tvoří lože, zlato bylo rýžováno na potoku od Lidmaňky k Nové Cerekvi.
Nemojov
- dř. Nemajov, jv. od Pelhřimova, zbytky po dolování na stříbro.
Obrataň
- jz. od Pacova, turmalín v žulách, dolomitický vápenec.
Olešná
- sv. od Pelhřimova, slabě fialový ametyst v křemenné žíle u Chvalova. V erlanech pyrit a pyrhotin. Turmalín celistvý šedohnědý.
Ondřejov
- jz. od Pelhřimova, na puklinách žul černé keříčkovité kresby wadu.
Onšovice
- sv. od Pelhřimova, granát v drobných X v růžové žule.
Pacov
- v polovině 18. stol, raženy štoly za stříbrnou rudou. Čisté stříbro bylo v písku po polích. V rule se vyskytuje tuha.
Pejškov
- zsz. od Pelhřimova, velká zrna amfibolu v balvanech amfibolitu na silnici na kraji lesa u Pejškova.
Pelhřimov
- staré bývalé doly na stříbrnou rudu s četnými šachtami. Amfibol v gabrovité hornině u Polního dvora. Velká modrá zrna cordieritu v lomu za nádražím, galenit na Hatích, goethit u sv. Anny po pyritu v krychlích o hraně 1 cm s hladkými plochami, granát ve zvětralých zrnech u Balkova mlýna, křemen, šedé a hnědé X v Maštalkách, sfalerit v mléčném křemenu na cestě ke Chválovu. Sillimanit v hrubozrnné rule. Turmalín tvoří paprsčitá slunce v Hatích a u Kocourova vrchu.
Starý Pelhřimov
- zsz, od Pelhřimova, řada kutných jam na stříbrnou rudu na kótě 605.
Počátky
- vjv. od Kamenice nad Lipou, již. od Pelhřimova. Na haldách na bývalém kutání galenit, siderit, sfalerit, pyrit a pyrhotin.
Pošná
- vjv. od Pacova, turmalín v bohatých rezavě hnědých agregátech.
Proseč pod Křemešníkem
- vjv. od Pelhřimova, staré doly na stříbrnou rudu. Byl zjištěn galenit, sfalerit, pyrit, arzenopyrit, stříbro a stopy zlata. Nově byly doly otevřeny na více místech r. 1907 a 1908. V současné době se nedoluje.
Proseč
- jv. od Nové Cerekve, zjz. od Pelhřimova, epidot tvoří proužky v amfibolitu, tamtéž klinozoisit, v rulách pěkně vláknitý sillimanit. Prehnit v drobných X, zoisit v krátkých sloupcích.
Proseč u Pošné
- jv. od Pacova, turmalín bývá hojný v křemenu, vápenec dolomitický na svahu k Pošné.
Putimov
- vjv. od Pelhřimova, bývalé doly na stříbro. Z nerostů jsou to argentit, galenit, chalkopyrit, křemen tvoří žílu, pyrit v kusech až jako pěst, značně veliké kusy pyrhotinu s galenitem a pyritem. Štěpný kusový sfalerit, vzácně nalezen drobný tetraedrit. V žule bývá průhledný růžový andalusit, cordierit, jehlicovitý dumortierit.
Radětín
- sev. od Pelhřimova, zbytky po kutných jamách na stříbro.
Radňov
- jjv. od Pelhřimova, bývalá štola na stříbro.
Rovná
- již, od Pelhřimova, turmalín v žule mezi Rovnou a Rynárcem.
Velký Rybník
- jjz. od Humpolce, ssv. od. Pelhřimova, zlato rýžováno ve velkém rýžovišti pod Rybníkem a mezi Rybníkem a Kletečnou.
Nový Rychnov
- jv. od Pelhřimova, stříbrné rudy byly dobývány v okolí.
Rynárec
- již. od Pelhřimava, výskyt kazivce v křemenných žilách, též v žulovém porfyru. Zelený pinit, turmalín v žulách mezi Rynárcem a Rovnou.
Řemenov
- v. od Pelhřimova, pod Kocourkovým vrchem agregáty turmalínu.
Řeženčice
- jv. od Pelhřimova, stříbro bylo kutáno na Baršince v "kutlofech ".
Samšín
- vsv. od Pacova, zlato bylo rýžováno v jamách.
Sázava
- jv. od Pelhřimova, stříbro bylo dolováno u hájovny "u Tesařů" a u "Chaloupek", žuly v trhlinách mají wad v dendritech.
Skrýšov
- jjv. od Pelhřimova, v žilách křemene kusový živec, tvoří velká zrna.
Služátky
- ssv. od Pelhřimova, granát červenohnědý jako roztavený, kazivec modrofialový proniká aplit a je provázen pinitem a sillimanitem.
Stanovice
- záp. od Pelhřimova, velmi nečistý krystalický vápenec v loži.
Strměchy
- vsv. od Pelhřimova, opuštěné doly na stříbro u tzv. Slezákových jam.
Svatava
- vých. od Černovic, již. od Pacova, krásně červenofialový granát v dokonalých X zarůstá do zrnitého křemene v aplitické žule.
Svépravice
- sev. od Pelhřimova, sz. od Humpolce, bývalé doly na stříbro. Živec ve velkých X, písmenkově prorostlý.
Svidník
- jjz. od Pacova, výskyt turmalínu v křemeni, který je jím hnědě zbarven.
Šimonice
- jz. od Humpolce, ssv. od Pelhřimova, zlato bylo zde rýžováno hrabětem z Tolletu v létech 1617-1621.
Šimpach
- jjz. od Pacova, muskovit tvoří velké lupeny v pegmatitu v obecním lomu. V témže lomu velké X turmalínu s koncovými plochami.
Těšenov
- jv. od Pelhřimova, dříve se kutalo stříbro. Arzenopyrit, fluorit, pyrit.
Trsov
- jv. od Pelhřimova, v okolí bylo dříve těženo stříbro.
Údolí
- jz. od Pacova, tremolit ve vápenci, který provází hadec. Ve vápenci též X kalcitu.
Útěchovice
- zsz. od Pelhřimova, vých. od Pacova, zlata se rýžovalo v loučce pod mlýnem.
Útěchovičky
- sv. od Pelhřimova, vjv. od Dehtář, výskyt turmalínu v žule.
Vadčice
- ssv. od Pelhřimova, turmalín v žulách mezi Vadčicemi a Miloticemi.
Horní Ves
- u Horní Cerekve, jjz., sv. ad Počátek, výskyt turmalínu v žule nad obcí.
Velká Ves
- záp. od Lukavce, ssz. od Pacova, bylo dolováno zlato.
Věžná
- již. od Pacova, krystalický vápenec, několik lomů.
Vlásenice
- zjz. od Pelhřimova, křemen s X kouřově zahnědlými, jsou zploštělé a jednošměrně vyvinuté v zářezu dráhy Vlásenice-Pelhřimov, turmalín hojný v lesnaté stráni na pravém břehu potoka pod Vlásenicí.
Vlkosovice
- již. od Černovic, zsz. od Kamenice nad Lipou, tuha ve svahu nad Vlkosovicemi, krevel na svahu Tlučína.
Dobrá Voda
- jv. od Pacova, sv, od Černovic u Tábora, kyanit tvoří velká modrá stébla v křemencovitých svorech, tremolit vláknitý, šedé až bílé barvy. Turmalín v žule jz. od Dobré Vody na kótě 654.
Dobrá Voda
- jjv. od Pelhřimova, bývalé velké doly v širokém okolí na více místech (na stříbro). Výskyt drobného až dendritického galenitu na křemeni. Křemen bílý a růžový. Na obvalech výskyt pyritu a arzenopyritu.
Vodná
- jz. od Kamenice nad Lipou, limonitové písčité konkrece tercierního stáří, bývaly kdysi dolovány jako železná ruda.
Vokov
- již. od Pelhřimova, křemen tvoří zkrácené krystaly v žulovém světlém porfyru se živcovými destíčkami.
Vratišov
- jíž. od Pelhřimova, turmalín velmi hojný v žule pod Vratišovem k Houserovce. Živec ve velkých X zarostlý do žuly a s velkými zrny křemene.
Výskytná
- vých. od Pelhřimova, bývalé doly na stříbro, bylo kutáno na četných místech v okolí. Obnova dolů byla učiněna r. 1907. Dle nálezů se zjistily rudy stříbrné, zinkové, též měď, nikl, a arzén se zlatem. Na obvalech jest dosud pyrit, arzenopyrit, v závalcích galenit. Poblíže dolových jam na louce u Polánek byl nalezen v balvanech cordierit.
Zachotín
- sv. od Pelhřimova, bývalé doly na stříbro a olova, pyrit a arzenopyrit na obvalech, snad zlaté doly (kutiště) po levé straně Štěchovy cesty z Dudína k Zachotínu.
Zajíčkov
- jjv. od Pelhřimova, granát červenohnědý navětralý velikosti až vlašského ořechu v žulové injekci nad zastávkou dráhy. V cordieritické rule v zářezu dráhy sillimanit. Turmalín v žule, již. od Zajíčkova na svahu.
Zlatenka
- jv, od Pacova, rutil v rýžovnickém písku. Turmalín v lese na jz. od Zlatenka. Zlata se dolovalo i rýžovalo od Zlatenky k Nové Cerekvi. Rovněž se rýžovalo na četných místech v okolí, kde zbyly po rýžování rozsáhlé kopečky, mnohdy až 2 m vysoké. Po důlních pracích zůstaly zbytky šachet, které se občas propadávají a nově se objeví otvory po bývalém velkém dolování. Nové pokusy vyzněly negativně, našel se jen pyrit a sfalerit.
Doly u Vyklantic
- zlato bylo rýžováno na potoku u cesty Lukavec-Vyklantice.