hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

A-E F-I J-N O-S T-Z

Silikáty jsou sloučeniny křemíku a kyslíku, ve kterých se kovové prvky slučují buď s jednotlivými nebo zákonitě uspořádanými tetraedry a jsou to sloučeniny oxidu křemičitého. Tyto minerály jsou nejhojnějšími nerosty a nejdůležitějšími součástmi hornin zemské kůry a také dalších pevných nebeských těles. Křemičitany včetně křemene tvoří přibližně 95 % zemské kůry. Křemičitany mohou mít velmi komplikované složení a strukturu, a proto je lze systematicky členit jen podle krystalové stavby. Podle stavby rozdělujeme silikáty do 6 tříd:

1.neosilikáty - mají izolovaný tetraedr vázaný nesilikátovým kationem. Čtyřstěny SiO4 jsou v nich rozhozeny jako ostrůvky na různých místech krystalové mřížky. Pro tyto křemičitany je typická vysoká specifická váha (přes 3), vysoká tvrdost (6,5-8), většinou pseudošesterečná nebo pseudokrychlová souměrnost. Např. olivín, granát, topaz.

2.sorosilikáty - dva nebo tři čtyřstěny SiO4 jsou zde propojeny jedním samostatným atomem kyslíku, čímž vznikají složitější skupiny. Tyto křemičitany krystalují v jednoklonné soustavě. Např. hemimorfit, epidot, zoisit.

3.cyklosilikáty - mají tetraedr vázaný do kruhů. Tyto křemičitany krystalují většinou v klencové nebo šesterečné soustavě. Např. benitoit, axinit, beryl.

4.inosilikáty - mají tetraedr vázaný buď v jednoduché, nebo dvojité řetězce. Tyto křemičitany mají několik štěpných rovin, která probíhají souběžně s řetězci, krystaly mají stébelnatý nebo vláknitý vzhled. Např. pyroxeny, amfiboly, wollastonit.

5.fylosilikáty - mají vrstevnatou stavbu tvořenou třemi kyslíkovými ionty s každým sousedním tetraedrem. Tyto křemičitany bývají pseudošesterečné, krystaly mají tabulkovitý až šupinatý vzhled a vynikající štěpnost po vrstvách (slída). Např. slídy, jílové minerály apod.

6.tektosilikáty - jsou kostrou silikátů, ve které každý křemíkový atom váže všechny čtyři sousední kyslíkové ionty. Např. živec, zeolity, sodalit apod.

Nejrozšířenější křemičitany jsou součástí vyvřelin. Při zvětrávání těchto hornin mohou vznikat druhotné křemičitany s obsahem vody. Usazené horniny se z velké části skládají z křemene a z jílovitých minerálů. Přeměnou z nich znovu vznikají bezvodné křemičitany.