hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

 • acikulární - jehlovitý, jehlicovitý (vzhled minerálu)
 • alotriomorfní - nedokonale vytvořené krystaly
 • amfibolová skupina - skupina běžných horninových minerálů, často komplexního složení, ale většinou železito-hořečnatých křemičitanů
 • amorfní - minerály bez krystalového tvaru
 • atmosferická voda - voda v atmosféře nebo pocházející z atmosféry
 • bazální štěpnost - štěpnost rovnoběžná s bazální (spodovou) krystalovou plochou minerálů
 • bazická hornina - vyvřelá hornina s obsahem 45-55 % oxidu křemičitého
 • břidličnatý - tence vrstevnatý, s rovnoběžnou orientací a odlučováním různých minerálů
 • celistvý - vyznačuje se nedostatkem zrnitosti patrné pouhým okem
 • dendritický - mající stromečkovitý vzhled
 • doprovodné minerály - vyskytují se s popisovaným minerálem ve společné paragenezi
 • evaporit - minerál nebo hornina vzniklé odpařováním slané vody
 • feldpatoidní minerály - skupina minerálů podobného chemického složení a stavby jako mají živce, avšak s menším podílem SiO2
 • fluorescence - vlastnost mnohých minerálů při ozáření UV světlem svítit vlastním světlem a to pro každý minerál charakteristickou barvou
 • granáty - skupina silikátů, ke které patří také pyrop
 • habitus - celkový vzhled a tvar (minerálů, hornin)
 • hákovitý lom - lom v nerostu, který má drsný povrch s malými výčnělky, jako kus železného odlitku
 • hemimorfní - (krystal) mající na každém konci odlišný faciální vývoj
 • hopper krystal - krystal s plochami, které schodovitě zapadávají podobně jako u některých krystalů halitu
 • hornina - přírodní výtvor složený z jednoho nebo více minerálů a tvořící těleso většího rozshu
 • hydrotermální žíla - puklina v horninách, v níž se usadily minerály z horkých výronů par magnetického původu
 • hypabysální - (žilná intruze) v relativně malých hloubkách zemské kůry
 • idiomorfní - mající dobře vyvinuté krystaly
 • inkluze - uzavřenina krystalu nebo úlomku jiné hmoty uvnitř krystalu nebo horniny
 • jílové minerály - skupina hliniko-křemičitanových minerálů běžných v usazených horninách
 • kovový lesk - lesk podobný lesku čistého kovu
 • kryptokrystalický - krystalický, avšak velmi jemnozrnný
 • lamelární - tence vrstevnatý nebo šupinatý, složený z destiček nebo vloček
 • lasturnatý - zakřivený nebo lastuře podobný lom v mnoha minerálech a v některých horninách
 • lesk - způsob, jakým minerál září v odraženém světle
 • magnetismus - vlastnost některých minerálů být přitahován magnetem
 • matný lesk - lesk s malou odrazivostí světla
 • mikrokrystalický - krystal tak malých rozměrů, že jej lze objevit pouze mikroskopem
 • naleziště - označuje příslušný výskyt uvedeného minerálu
 • osní kříž - systémy k znázornění krystalových ploch
 • oxidační zóna - zvětrávacím vlivům přístupná část ložiska ve které vznikají oxidační nerosty z přítomných rudních minerálů
 • parageneze - fyzikálními a chemickými podmínkami podmíněný společný výskyt různých minerálů
 • pelitický - jemnozrnný (sediment) budovaný bahnem nebo jílem
 • pseudomorfóza - klamotvar, krystal mající vnější tvar jiného druhu minerálu
 • pukliny - na základě tlakových poměrů v hornině vzniklé zcela nebo částečně minerály vyplněné prostory
 • puklinové minerály - vznikají, když ohřátá vody cirkuluje na horninových puklinách, rzpouští látky v hornině a ve formě volně krystalizujících minerálů na stěnách puklin je opět ukládá
 • pyroxeny - skupina silikátů s charakteristickým pravým úhlem štěpnosti
 • radiometrické datování - jedna z metod, kterou lze získat údaje o absolutním stáří minerálu
 • rekrystalizace - tvorba nových minerálních zrn v hornině během pevného stavu
 • rýžovisko - uloženiny minerálů často v aluviálních náplavech nebo na plážích, usazené v důsledku jejich vyšší hustoty nebo odolnosti vůči zvětrávání
 • sekundární nerost - každý nerost vytvořený později v hornině vzniklé druhotnými procesy
 • skelný lesk - lesk, jaký vykazuje rozlomené světlo
 • smolný lesk - lesk se stejnou odrazivostí světla jako má smůla
 • stébelnatý - podobný stéblům
 • struktura - velikost, tvar a vzájemné vztahy mezi zrnitostí horniny nebo krystaly
 • štěpnost - určitý způsob lomu nerostů podle ploch, závislý na jejich vnitřní atomové struktuře
 • zdvojčatnělé krystaly - krystaly, které srůstají a mají obvykle krystalografické plochy
 • zemitý - neodrazivý (lesk minerálu)
 • zeolity - skupina vodnatých hlinito-křemičitých minerálů, charakteristických snadnou a reversibilní ztrátou vody
 • zrnitý - mající zrna nebo existující ve formě zrn
 • železito-hořečnaté minerály - nerosty bohaté železem a hořčíkem, jsou to tmavě zbarvené křemičitany s vysokou hustotou, jako např.: olivíny, pyroxeny a amfiboly
 • žíla - plošný tvar nerostné hmoty, zpravidla proniká skrz horniny