hlavní stránka
základy
vznik, složení, vlastnosti a stanovení minerálů, drahokamy
skupiny
ryzí prvky, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, ...
naleziště
nalezišť na celém světě & naučné stezky v ČR
obrázky
mnoho obrázků rozdělených do skupin
různé
slovník, muzea, seznam, odkazy, ...


hlavní stránka
základy
skupiny
naleziště
obrázky
různé

A-E F-I J-N O-S T-Z

Sulfáty jsou sloučeniny, ve kterých se jeden nebo více kovových prvků slučuje se sulfátovým radikálem. Do této třídy patří soli následujících kyselin (kys. sírová, chromová, molybdenová, wolframová). Stejně jako u kyselin V. třídy, vytýká se i u vzorců těchto kyselin aniontová skupina hranatými závorkami. Tato skupina je složena ze čtyř atomů kyslíku a jednoho centrálního atomu. Má-li vzniknout sůl dané kyseliny, musí být vodík z kyseliny nahrazen jedním nebo několika atomy kovu. Dříve se sulfáty s obsahem vody dělily na dvě skupiny.

1. Pestrobarevné skalice, tedy soli, jejichž molekula obsahuje pouze atom jednoho kovu, např. skalice zelená (melanterit), skalice modrá (chalkantit), skalice bílá (síran zinečnatý), síran nikelnatý (smaragdově zelený), síran kobaltnatý (jahodově červený).

2. Kamence, podvojné sírany, tedy soli, jejichž molekula obsahuje dva různé atomy kovu. Většina ostatních sulfátů se ve vodě rozpouští, a proto jsou v přírodě méně stálé.
Nejhojnější sulfát sádrovec se vyskytuje v evaporitových ložiskách. Baryt se příznačné vyskytuje na hydrotermálních žílách. Sulfáty jsou většinou měkké, světlých barev a mají sklon k nízké hustotě.

Chromáty jsou sloučeniny, v nichž se kovové prvky slučují s chromátovým radikálem. Chromáty jsou nepočetné, vzácné a jasných barev (tvoří žluté, oranžovočervené až černé krystaly), většinou rozpustné ve vodě. Molybdáty a wolframáty vznikají sloučením kovových prvků s molybdátovým a wolframátovým radikálem. Jsou často masivní, křehké a živě zbarvené.

Minerály této třídy jsou v naprosté většině případů produkty zvětrávání. Sírany, které jsou z části méně stabilní, se nacházejí většinou v železném klobouku sulfidických ložisek, další sulfáty jsou usazeniny z moří nebo jezer. V suchých oblastech Země krystalují sírany ze vzlínající spodní vody poblíž zemského povrchu a tvoří tak známé pouštní růže ze sádrovce. Cromany, molybdenany a wolframany jsou nápadné svými pestrými barvami v oxidačních zónách sulfidických ložisek.